Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας

2019-2021 (σε εξέλιξη)

Το Έργο «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας (2019ΣΕ01400021)» συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€, χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και στοχεύει στην αποκατάσταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων κτηριακών υποδομών του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της Ελευσίνας καθώς και στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της λειτουργικότητας του οργανωμένου και επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου.

Το Έργο περιλαμβάνει τρία (3) Υποέργα:

  • Υποέργο 1 με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας, δημιουργία προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και πρόδρομες εργασίες επανέκθεσης Μουσείου Ελευσίνας», προϋπολογισμού 860.000,00€, που υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.
  • Υποέργο 2 με τίτλο «Αναδιαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας και ανάδειξη του πέρατος της Ιεράς Οδού και των περί αυτού αρχαιοτήτων» προϋπολογισμού 340.000,00€, που υλοποιείται από την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
  • Υποέργο 3 με τίτλο «Αποκατάσταση των αποθηκών λίθινων και επιγραφών του Μουσείου Ελευσίνας, στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας», προϋπολογισμού 300.000,00€, που υλοποιείται από την Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων  & Πολιτιστικών Κτιρίων.

Το Υποέργο 1, το οποίο θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής έχει προϋπολογισμό τριετίας ύψους 860.000,00€ και σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

α. Εργασίες στο πλαίσιο της αποκατάστασης των αποθηκών επιγραφών και λιθίνων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας.

β. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας.

γ. Διαμόρφωση πορείας και υποδομών ΑΜΕΑ στον Αρχαιολογικό Χώρο Ελευσίνας.

δ. Εξοπλισμός, ευπρεπισμός και συντήρηση πορείας επισκεπτών Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας.

ε. Πρόδρομες εργασίες για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ελευσίνας
 

Οι εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 περιλαμβάνουν αντίστοιχα:

α. Μεταφορά και τακτοποίηση αρχαιολογικού υλικού για τις ανάγκες των εργασιών αποκατάστασης των αποθηκών Λιθίνων και Επιγραφών του Μουσείου. 

β. Μέριμνα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου.

γ. Αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του χώρου με εργασίες διαμόρφωσης της πορείας και των υποδομών ΑμεΑ .

δ. Εξοπλισμό, ευπρεπισμό και συντήρηση της διαδρομής των επισκεπτών και

ε. Οργάνωση και προετοιμασία της επανέκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου.

 

Οι εργασίες εκτέλεσης του Υποέργου 1 ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2019, εξελίχθηκαν εντός του 2020 και θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του 2021.

Print
1038

Theme picker

image


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Back To Top