Διάρκεια έργου 15/8/2018 - 23/9/2022

Διάρκεια έργου 15/8/2018 - 23/9/2022

ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 2014-2020. Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της πράξης «ΜΝΗΣΙΑΣ: Επαύξηση και εμπλουτισμός πολιτιστικών τεκμηρίων μέσω ψηφιακής διαδραστικής ανασύνθεσης του ήχου των αρχαιοελληνικών μουσικών οργάνων»  διήρκεσε από 15-8-2018 έως 23-9-2022.  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής και ειδικότερα το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεγάρων συμμετείχε στο ερευνητικό έργο ως εταίρος και ολοκλήρωσε επιτυχώς τους στόχους που τέθηκαν από την απόφαση ένταξης. Η Πράξη  χρηματοδοτήθηκε από τη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

This work was supported in part by the European Regional Development Fund of the European Union and Greek National Funds through the Operational Program Competitiveness, Entrepreneurship, and Innovation,under the call RESEARCH-CREATE-INNOVATE (Project MNESIAS: ‘‘Augmentation and Enrichment of Cultural Exhibits via Digital Interactive Sound Reconstitution of Ancient Greek Musical Instruments’’) under Project T1EDK-02823/MIS 5031683.

 Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν:

Α) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ   

- Εντοπισμός, συγκέντρωση και ψηφιακή καταλογογράφηση  των υπολοίπων κτερισμάτων των ταφών, όπου βρέθηκαν οι αυλοί και ομαδοποίησή τους ανά Ταφή/Θέση.

-Συγκέντρωση, αποδελτίωση και μελέτη βιβλιογραφίας που αφορά σε αυλούς και εν γένει  αερόφωνα μουσικά όργανα και δημιουργία ψηφιακής Βάσης Δεδομένων με 274 αερόφωνα ελληνικά μουσικά όργανα.  

-Συλλογή στοιχείων από τη βάση δεδομένων BAPD (Beazley Archive Pottery Database) για  αγγειογραφίες με αυλούς, αυλητές και θήκες αυλών και πλήρης καταγραφή τους σε αρχείο Word, το οποίο περιλαμβάνει και επιλεγμένες φωτογραφίες προερχόμενες επίσης από την BAPD.

-Συγκέντρωση γραπτών και εικονογραφικών μαρτυριών, καθώς και σχετικής βιβλιογραφίας, για τη χρήση των αερόφωνων στο πλαίσιο της αρχαίας ελληνικής λατρείας.

- Παραγωγή βίντεο.

- Ψηφιακό έντυπο εκπαιδευτικού χαρακτήρα: E-book με τίτλο «Στο αυλοποιείο του Πυθόφημου» εκπαιδευτική ιστορία με πρωταγωνιστές τον αναφερόμενο σε επιγραφή του πρώιμου 3ου αι. π. Χ.  Μεγαρέα αυλητή Αγλώνικο και τον πατέρα του Ονυμά.

https://www.efada.gr/%CE%9D%CE%AD%CE%B1

Β) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 - Αξιολόγηση των διαβρωτικών συνθηκών που επέδρασαν κατά την διάρκεια της ταφής αλλά και της μετανασκαφικής περιόδου και πρώτες προσπάθειες συγκόλλησης και ομαδοποίησης των σωζώμενων τμημάτων κάθε αυλού.  

- Ψηφιακή φωτογραφική τεκμηρίωση και εξέταση της παθολογίας των πήλινων συνευρημάτων των αυλών  και  του μικροπεριβάλλοντος των τάφων.

- Καθαρισμός, απομάκρυνση επικαθίσεων και αισθητική αποκατάσταση των κεραμικών συνευρημάτων των αυλών.

-  Ολοκλήρωση της ανάταξης των αυλών καθώς και τελική αισθητική αποκατάστασή τους.  

- Κατασκευή ομοιώματος του αυλού Δ1965 από plexi-glass για την τοποθέτηση των αυθεντικών κλειδιών του αυλού, επειδή λόγω της διάβρωσης του μετάλλου και του οστού δεν κατέστη  δυνατή η επανατοποθέτησή των χάλκινων κλειδιών  στην αρχική τους θέση.

Γ) ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

- Μουσειολογική  Μελέτη για την έκθεση  των ολοκληρωμένων αυλητικών σωλήνων που προέκυψαν από τη συντήρηση και ανάταξή  τους  και των συνευρημάτων τους ως ταφικών συνόλων.    

- Συγγραφή κειμένων  για τις λεζάντες  για το εποπτικο υλικό της έκθεσης.

- Μουσειογραφική έρευνα για τα υλικά και τον τρόπο στήριξης και επανέκθεσης αυλών και πήλινων και μεταλλικών εντός των προθηκών και των μαρμάρινων συνευρημάτων.        

Δ) ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

- Πλήρης βιοχημική και παλαιογενετική ανάλυση  του οστεολογικού υλικού σε σχέση με το γενετικό φύλο και την ηλικία του/της αυλητή/αυλήτριας, την ύπαρξη ή όχι γενετικής συγγένειας μεταξύ των δύο ενταφιασμένων, στοιχεία για τη διατροφή και τα επίπεδα υγείας και την ύπαρξη ενδεχομένων ασθενειών. Οι εν εξελίξει αναλύσεις DNA χρηματοδοτούνται  από το ερευνητικό πρόγραμμα του Max Planck Society.

- Ακτινογραφίες και Αξονική τομογραφία των στελεχών των μουσικών  για την ακριβή  τρισδιάστατη αποτύπωσή τους σε ψηφιακή μορφή.  

- Ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις οστού και μετάλλου κατασκευής των αυλών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ε) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ /ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

- Παρουσίαση των ψηφιακών εφαρμογών και εκπαίδευση επιλεγμένου προσωπικού του μουσείου Μεγάρων στην διαχείρισή τους. Συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων.

   - Εγκατάσταση ψηφιακών εφαρμογών στο infokiosk και τα  tablets του μουσείου.              

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.Diadrasis.MnesiasElementarySchool&hl=en&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.Diadrasis.MnesiasHighSchool&hl=en&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.Diadrasis.MnesiasPreSchool&hl=en&gl=US

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

Print
196

Theme picker

image


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής
Back To Top